Om oss

Kundservice

Om webbplatsen

Integritetspolicy Babs Paylink AB

Babs Paylink värnar om varje besökares personliga integritet och samlar ingen information om dig som besöker webbplatsen www.babspaylink.se, annat än besöks- och användarstatistik.

Cookiepolicy

Babs Paylinks webbplats använder så kallade cookies för att kunna skapa statistik. Informationen som samlas in är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan användas av servern när användaren besöker webbplatsen igen. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Personuppgifter

Babs Paylink AB, 556567-2200, (”Paylink”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du använder Paylinks tjänster (”Tjänsterna”). Detta innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter samlas in och hanteras av oss när du använder Tjänsterna som vi erbjuder. För personuppgiftbehandling inom ramen för vår E-handelslösning gäller tjänstens Allmänna villkor. Med personuppgifter avses all information som kan användas för att identifiera en enskild person som är i livet.

Paylink värnar om din personliga integritet. Med denna information vill vi redogöra för vilka personuppgifter som samlas in, för vilka ändamål personuppgifterna behandlas, hur vi skyddar uppgifterna om dig och hur du kan tillvarata dina rättigheter. Paylinks kontaktuppgifter finns längst ner i dokumentet.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Dig själv

Vi samlar in personuppgifter om dig i samband med ansökan och när avtal träffas eller i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (till exempel affärsbedömning). Vi kan även komma att samla in information om dig när du använder Tjänsterna eller kontaktar oss.

Externa parter

Vi samlar in personuppgifter om dig från externa parter i syfte att upprätthålla en god kund- och registervård. Paylink kan exempelvis komma att komplettera dina personuppgifter genom inhämtande av uppgifter från offentliga och privata register, eller via andra företag som Paylink har samarbetsavtal med, till exempel kassaleverantörer och andra företag som erbjuder betalningsrelaterade tjänster och produkter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka syften?

Tillhandahålla tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att behandla en ansökan eller en intresseanmälan och ingå avtal om Tjänster, eller i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (till exempel affärsbedömning).

Paylink behandlar personuppgifterna för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har träffats. När ärenden utförs via telefon behandlas personuppgifter även genom inspelning.

Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla våra Tjänster.

Kundanalyser, utveckling, statistik m.m.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna genomföra kundanalyser i syfte att bl.a. utveckla Paylinks Tjänster. Personuppgifterna kan vidare behandlas som underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering.  

Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra kundanalyser m.m. för att kunna utveckla de tjänster vi erbjuder dig.

Rättsliga anspråk

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk t.ex. för att hantera klagomål och reklamationer, rättsprocesser eller för att säkerställa att våra tjänster inte används i strid med gällande villkor. Vi behandlar dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och kundengagemang.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk.

Marknadsföring

Paylink kan även behandla personuppgifterna för marknadsföringsändamål, varvid kunder kan komma att kontaktas via e-post eller på annat sätt. Personuppgifter kan för angivna ändamål, med beaktande av banksekretessen, komma att lämnas ut till och behandlas av företag inom Swedbankkoncernen och andra företag som Paylink samarbetar med, t ex kreditupplysningsföretag och företag som hanterar betalningskrav. Du har alltid rätt att begära att behandling som sker för direkt marknadsföring ska upphöra.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagande bolags berättigade intresse av marknadsföring av produkter och tjänster.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med andra bolag i de syften som framgår nedan. Om inte annat anges är det bolag som mottar dina personuppgifter också ansvarig för behandlingen av dessa. Du kommer erhålla särskild information om det mottagande bolagets behandling av dina personuppgifter.

Lämna erbjudanden m.m.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med moder- och intresseföretag, med bolag inom Swedbankkoncernen, och andra företag som Paylink har samarbetsavtal med, till exempel kassaleverantörer och andra företag som erbjuder betalningsrelaterade tjänster och produkter, för att dessa ska kunna lämna erbjudanden till dig om deras tjänster. Erbjudanden kan komma att lämnas direkt till dig från mottagande bolag.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose mottagande bolags berättigade intresse av att kunna lämna erbjudanden till dig.

Tillhandahållande av tjänster

Vi hämtar person-/kreditupplysning från kreditupplysningsföretag i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster. Vi kan även komma att dela personuppgifter med företag som hanterar betalningskrav.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla våra Tjänster.

Lämna uppgifter till myndigheter

I vissa fall är Paylink skyldig att lämna uppgifter till myndighet, t.ex. till Skatteverket och Finansinspektionen. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Paylink, vilken också tar emot begäran om rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser.

Överföring av uppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. Om dina personuppgifter överförs till och behandlas i ett land utanför EU/EES-området av våra tjänsteleverantörer kommer vi säkerställa att det finns skyddsåtgärder på plats, t.ex. dataöverföringsavtal som kräver att mottagarna skyddar uppgifterna på samma sätt som vi gör.

Gallring av uppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge som du är kund hos oss och för den tid därefter som vi har en laglig grund för vår behandling. Därefter kommer vi radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag).

Begära rättelse

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas.

Återkalla samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke. 

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från marknadsföringsutskick genom att meddela oss detta.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning. Vi får då endast fortsätta att behandla dina uppgifter om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Radering av uppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte i vissa fall, bl.a. om vi är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att detta kan medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder.

Kontakt

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig: Babs Paylink AB
Postadress: S:t Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm
Telefonnummer: 08-691 69 00
E-postadress: info@babspaylink.se

Vi kommer att hjälpa dig om du har ett personuppgiftärende och arbeta för att detta ska ske på ett sätt som motsvarar dina förväntningar, om du ändå mot förmodan skulle anse att dina rättigheter inte uppfylls inom rimlig tid har du rätt att framföra klagomål hos Datainspektionen.

Kundservice
Driftinformation
Aktuella störningar:
Inga rapporterade
 
Planerade underhållsarbeten:
Inga rapporterade

Babs Paylink på LinkedinBabs Paylink på Youtube

S:t Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm
Telefon 08-691 69 00
E-post: kundservice@babspaylink.se  |  avtalsgruppen@babspaylink.se  |  marknad@babspaylink.se  |  teknik@babspaylink.se  
Om webbplatsen

På www.babspaylink.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?
Kundservice